ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В

“Национална кампания Golden Rose 2022

 

Период на провеждане на Кампанията: 01.11.2022 г. – 16.12.2022 г.

 

  1. Организатор

 

1.1. Кампания „Национална кампания GR 2022“, наричана за краткост “КАМПАНИЯТА” се организира и провежда от „Ай Ви Би Козметикс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Околовръстен път” № 42, с ЕИК: 123631043, наричана по-долу, за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.

 

1.2. Официалните правила на КАМПАНИЯТА са публикувани на www.goldenrose.bg/igra , където ще са достъпни през целия период на КАМПАНИЯТА по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

 

1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в КАМПАНИЯТА. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.goldenrose.bg/igra. Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към момента на участието си в КАМПАНИЯТА.

 

1.4. КАМПАНИЯТА се организира с рекламна цел - за популяризиране търговската марка на Организатора – GOLDEN ROSE ®.

 

1.5. Връзка с Организатора на КАМПАНИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на customerservice@ivbcosmetics.com

 

  1. Период и място за провеждане на КАМПАНИЯТА

 

2.1. КАМПАНИЯТА стартира, считано от 01.11.2022 г. и продължава до 16.12.2022 г.(включително).

 

2.2. КАМПАНИЯТА се провежда при условията на настоящите Правила.

 

2.3. КАМПАНИЯТА се организира и се провежда във всички търговски обекти на територията на Р. България, продаващи продукти с марка Golden Rosе и приели Общите условия за участие в кампанията. Търговските обекти по свой избор участват в кампанията, като при участие обозначават обектите със специално произведени рекламни материали за целта /плакати и уоблъри/. Не всички търговски обекти участват в кампанията със скреч-карти. Участието с регистрация на касова бележка с изпълнени условия за покупка важи за всички обекти.

 

 

  1. Право на участие

3.1. В КАМПАНИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на участието му в КАМПАНИЯТА, което пребивава на територията на Република България. В настоящата КАМПАНИЯ не могат да участват лица, работещи във „Ай Ви Би Козметикс” ООД или техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

 

3.2. В случай, че в КАМПАНИЯТА желаят да участват лица, ненавършили 18 години или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

 

 

  1. Участващи продукти

 

4.1. В настоящата КАМПАНИЯ участват всички продукти с търговска марка GOLDEN ROSE ®.

 

4.2. Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

  1. Начин за провеждане на КАМПАНИЯТА

 

5.1. През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, посочен в т. 2.1, желаещите да участват в нея трябва дa закупят от търговски обекти съгласно т. 2.3, продукт/и с търговска марка GOLDEN ROSE ®, участващ/и в КАМПАНИЯТА и посочени в т. 4.1, на стойност минимум 10лв с ДДС. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: www.goldenrose.bg/igra като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

 

5.2. Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда. Една регистрация носи шанс за печалба от момента на регистрация до приключване на играта.

 

5.3. Участникът е длъжен да запази касовата бележка до изтичане на КАМПАНИЯТА.

 

5.4 В момента на покупка на касата в търговския обект при изпълняване на условието за закупуване на продукти Golden Rose за минимум 10 лева с ДДС, в обектите, които са заявили участие, предоставят на клиента избор между наличните скреч-карти и след теглене, при откриване на обозначеното място за „търкане“ клиентът разбира дали печели 1 от 10 000 козметични продукта с марката Golden Rose. При печалба, се открива надрис „Продукт Golden Rose“. В този случай, клиента получава веднага на касата продукт на марката.

 

5.5. Скреч-картите са налични само в търговски обекти заявили участие, като не във всички търговски обекти, продаващи марката Golden Rose са налични. Търговските обекти, предлагащи скреч-карти с шанс за моментна печалба са обозначени със специални рекламни материали за целта /плакати, уоблъри/.

 

5.6 Скреч-картите се предоставят в рамките на КАМПАНИЯТА от 1 ноември 2022 до 16 декември 2022 г. или до изчерпване на количествата им в съответния търговски обект.

 

  1. Награди

 

6.1. Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта в частта с регистрация на касова бележка са общо 6 бр., както следва:
- 3 бр. смарт часовника Samsung Galaxy Watch 4
- 3 бр. телефони Samsung Galaxy Z Flip 3

 

6.2. Не се допуска подменянето на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, както и други замени.

 

6.3 Теглене на наградите:

6.3.1 Награди се теглят след старта на кампанията както следва:

14 ноември 2022 / 21 ноември 2022 / 28 ноември 2021 /  5 декември 2022 / 12 декември 2022/ 19 декември 2022

6.3.2 Всеки понеделник в посочените дати в т. 6.4.1 се раздават както следва:

1 смарт часовника Samsung Galaxy; 1 телефон Samsung Galaxy Z Flip 3; 1 смарт часовника Samsung Galaxy; 1 телефон Samsung Galaxy Z Flip 3; 1 смарт часовника Samsung Galaxy; 1 телефон Samsung Galaxy Z Flip 3

 

6.4. Получаване на наградите:

6.4.1. Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.

Регистрацията на касова бележка е валидна до края на Кампанията и носи шанс за печалба всяка седмица. Регистрацията на повече от 1 касова бележка увеличават шанса за печалба на седмична база.

 

6.4.2.  Имената на спечелилите ще бъдат обявени на официалната страница на кампанията www.goldenrose.bg/igra и фейсбук страницата на Golden Rose www.facebook.com/GoldenRoseBulgaria.

6.4.3. В рамките на 7 дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие.

6.4.4. Участникът е длъжен да съхранява и покаже касовата бележка за закупените продукти преди получаване на наградата.

6.4.5 Предаването на награда на печеливиш се осъществява или лично от представител на Организатора срещу подпис на Приемо-предавателен протокол или чрез куриерска фирма. Печелившият трябва да предаде на представителят на Организатора печелившата касова бележка. Ако Организаторът прецени да изпрати по куриер наградата, се изисква от печелившия да изпрати снимка с печелившата касова бележка.

6.4.6 За целите на легитимността на наградния фонд и наградените, печелившите се снимат с тях след подписване на Декларация за съгласие. Снимките се публикуват във Фейсбук и Инстаграм страниците на Организатора: www.facebook.com/GoldenRoseBulgaria

www.instagram.com/GoldenRose Bulgaria

 

6.5 Моментните печалби в обектите с налични скреч-карти /обозначени специално за целта/ са с общ брой 10 000. Представляват продукти с марката Golden Rose и включват продукти за лице, нокти и лице.

6.6 Общ тираж на скреч-картите 20 000 броя. Разпределението на печелившите и непечелившите е 50% / 50% или 10 000 скреч-карти с тираж „Продукт Golden Rose“ и 10 000 скреч-карти с тираж „Опитай пак“.

6.7 Производството на скреч-картите е реализирано в оторизиран партньор, съпроводено с необходимата документация с доказуем тираж и произход.

 

 

  1. Ограничения на отговорността

 

7.1. Организаторът и участващите обекти по т. 2.3., не носят отговорност за предявени претенции свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с КАМПАНИЯТА.

 

7.2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участника или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата КАМПАНИЯ, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на ОРГАНИЗАТОРА.

 

7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник, чиито фискален бон е използван от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласие за това.

 

7.4. Организаторът на КАМПАНИЯТА не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

 

7.5. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на КАМПАНИЯТА, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

7.6. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат спора до съответно компетентните органи, които да разрешат.

 

  1. Прекратяване на КАМПАНИЯТА и дисквалификация на участник

 

8.1. Настоящата КАМПАНИЯ може да бъде прекратена преди изтичане на срока ѝ, при условията на т. 6.5. от настоящите Правила.

 

8.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на www.goldenrose.bg, а участието на лицата се прекратява автоматично.

 

8.3 При настъпили форсмажорни обстоятелства свързани с пандемичната обстановка, Организаторът запазва правото си еднократно да удължи срока на провеждане на кампанията с 14 календарни дни след посочения официален срок в основните комуникационни материали за КАМПАНИЯТА.

 

8.3. Забранени са действия от страна на участници в КАМПАНИЯТА, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в КАМПАНИЯТА или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, ОРГАНИЗАТОРЪТ на КАМПАНИЯТА си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

 

8.4. Печелившия участник е нужно да валидира своето участие чрез представянето на касова бележка пред ОРГАНИЗАТОРЪТ. При липса на такава участникът бива дисквалифициран и на негово място се тегли нов печеливш.  

 

  1. Разни

 

9.1. В рекламните материали за КАМПАНИЯТА, ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лицата относно механизма на КАМПАНИЯТА, както и местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в КАМПАНИЯТА. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да ги спазват.

 

9.2. Организаторът, не носи каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, ако такива са възникнали във връзка с участието им в настоящата КАМПАНИЯ.

 

9.3. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците потвърждават съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ да обработва техните лични данни посочени при регистрирането на касова бележка за участие: три имена, адрес, телефон, електорнна поща, направени снимки при връчването на наградата, които могат да бъдат споделяни на уебсайта на дружеството и в официалните страници в социалните мрежи (Facebook, Instagram и др.)

9.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта (име, телефонен номер, точен адрес), единствено по повод и във връзка с Играта, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Организаторът не получава лични данни на участниците, с изключение на случаите, описани в раздел 8.

 

9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма право да споделя предоставените лични данни с трети страни, освен по отношение на участниците, които следва да получат наградите си по куриер на посочен от тях адрес.

 

9.6. Всички лични данни на участниците, събрани чрез платформата на Партньора за участие в Промоцията/Играта се унищожават 30 дни след изтичане на срока на Промоцията/Играта.

 

9.7. Лични данни, предоставени на Партньора и Организатора от участниците във връзка с получаване на награди се унищожават до максимум 60 дни от края на Промоцията/Играта.